Our Team

Shekhar K. Sharma

Founder & CEO, Fullstack Developer

Saroj K. Poddar

Co-founder / Designer / Product Lead

Sanchita Tiwari

QA Engineer

Diwan Adhikari

Chief Operation Officer

Prashant Shrestha

Finance Manager

Sitaram Adhikari

Legal Advisor

Back to Top